Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Levere

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1       Onder Levere wordt verstaan eenmanszaak Levere, gevestigd en kantoorhoudende te (6981 DJ) Doesburg aan het adres Meipoortstraat 41a , KvK: 75586827.

1.2       Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die aan Levere een opdracht verstrekt, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en/of erfgenamen.

1.3       Onder offerte wordt verstaan het aanbod van Levere aan opdrachtgever waarin een prijsopgaaf gedaan wordt door de door Levere aan opdrachtgever te leveren producten en/of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2: Reikwijdte van deze algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en Levere worden gesloten, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

2.2       In het geval opdrachtgever/afnemer algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft zullen deze niet van toepassing zijn op de tussen Levere en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

2.3       Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3: Intellectueel eigendom 

3.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoud op Levere de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen verstrekte ––offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2       De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Levere ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Levere niet worden gekopieerd, geruild of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Levere per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boeten verschuldigd van € 30.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3       Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen de door Levere gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Levere een direct opeisbaar boete verschuldigd van € 1.500,– per dag. Deze boete kan naast de schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: offertes en aanbiedingen

4.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4.2       Offertes alsmede de in die offertes genoemde prijzen blijven 14 dagen geldig tenzij in de overeenkomst/offerte anders is vermeld.

4.3       Levere blijft te allen tijde bevoegd de in de offerte opgenomen prijzen en aanbiedingen te wijzigen.

4.4       Prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, en verpakkingen, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

4.5       De in de aanbieding/offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ex works, vestigingsplaats Levere, tenzij anders aangegeven.

4.6       Als opdrachtgever de aanbieding van Levere niet aanvaardt heeft Levere het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen op opdrachtgever te verhalen en in rekening te brengen.

Artikel 5: levertijd/uitvoeringsperiode 

5.1       De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Levere bij benadering vastgesteld. De door Levere genoemde levertijden en/of uitvoeringsperiodes zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen.

5.2       Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Levere ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3       Levere zal in de uitvoering van de opdracht diens uiterste zorgvuldigheid betrachten.

5.4       De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Levere, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden die voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

  1. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden worden de levertijd in- of uitvoeringsperiode verlengt met de daardoor ontstane vertraging;
  • Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Levere nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Levere kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Levere dit toestaat;
  • Als er sprake is van andere omstandigheden dan Levere bekend waren toen Levere de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Levere de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die Levere nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Levere kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning van Levere dit toestaat;
  1. Als er sprake is van verplichtingen door Levere kan de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd worden met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Levere kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Levere dit toestaat.

5.5       Opdrachtgever is gehouden alle kosten van Levere die het gevolg van de vertraging van de levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vergoeden en aan Levere te voldoen.

5.6       Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: informatie en advies

6.1       Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Levere krijgt als deze betrekking hebben op de opdracht.

6.2       Als opdrachtgever aan Levere gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt mag Levere bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid hiervan.

6.3       Opdrachtgever vrijwaart Levere voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door en namens opdrachtgevers verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 7: Overmacht

7.1       Levere is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, indien Levere haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan, iedere omstandigheid waarmee Levere ten tijde van het aangaan van een overeenkomst geen rekening heeft kunnen houden ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet kan worden verlangt zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoringen, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers en opdrachtnemer of opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen alsmede de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Levere voor de goede uitoefening van haar verplichtingen afhankelijk is niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Levere voldoen, tenzij dit aan Levere te verwijten is.

7.2       In het geval van overmacht heeft Levere telkens het recht op de termijnen voor het nakomen van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk verhinderd is haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Indien het opschorten of het wijzigen van de termijnen onredelijk bezwarend is/zijn, zulks ter beoordeling van Levere, heeft Levere het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor een rechtelijke tussenkomst is vereist en zonder enige gehoudenheid tot het vergoeden van schade aan opdrachtgever.

Artikel 8: De aansprakelijkheid

8.1       Levere sluit, ongeacht de juridische grondslag, iedere vorm van aansprakelijkheid voor gedragingen van haar werknemers uit, behoudens zulks met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar leidinggevende werknemers.

8.2       Levere is nimmer aansprakelijk voor gedragingen en de daaruit voortvloeiende schade van derden.

8.3       Levere is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Levere is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4       Levere is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een uitvoering en/of leveringstermijn.

8.5       Mocht Levere verplicht tot het vergoeden van schade zijn aan opdrachtnemer op welke grondslag dan ook dan is de vergoeding beperkt tot de schade waartegen Levere uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval voor deze verzekering wordt uitbetaald. Als Levere om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking zoals genoemd in het voorgaande lid van dit artikel is de verplichting tot een schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% exclusief BTW van de opdrachtsom van dit onderdeel of die deellevering.

8.6       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van een door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Opdrachtgever vrijwaart Levere voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd, en dat (mede) bestond uit door Levere geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Levere in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

8.7       De volgende schaden komen niet voor vergoeding in aanmerking:

–          Gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.

–          Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt verstaan onder andere schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaatst waar wordt gewerkt.

–          Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

Artikel 9: Wijzigingen in werk/opdracht

9.1       Wijzigingen in het werk resulteert in ieder geval in meer of minder werk als:

Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek:

De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid:

Geschatte hoeveelheid meer dan 10% kan afwijken.

9.2       Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

9.3       Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoelt in het eerste lid naar keuze van opdrachtgever op één van de onderstaande momenten te voldoen:

Als het meerwerk zich voordoet;

Tegelijk met de betaling van de hoofdsom;

Bij eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

9.4       Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Levere bij eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 10: oplevering van werk

10.1     Het werk geldt als opgeleverd wanneer Levere heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en opdrachtgever het werk heeft aanvaardt. Het werk geldt tevens als te zijn opgeleverd indien het door opdrachtgever in gebruik is genomen. In het geval een deel van het werk in gebruik wordt genomen, wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwt. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 60 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en de in gebruik name van het werk niet in de weg staan.

10.2     Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden van afkeuring zijn. Opdrachtgever dient Levere in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

10.3     Opdrachtgever vrijwaart Levere voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

10.4     Na de dagen waarop het werk als opgeleverd geldt is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11: risico overgang

11.1     levering geschiedt af bedrijf van Levere. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Levere gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. Het risico van het verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Levere ter beschikking staan.

11.2     Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en Levere overeenkomen dat Levere voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever.

11.3     Indien er sprake is van inruil en opdrachtgever verkeert in afwachting van aflevering van een nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment hij deze in het bezit heeft gesteld van Levere. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan Levere de overeenkomst ontbinden.

Artikel 12: opschorting, ontbinding en tussentijds opzegging van de overeenkomst

12.1     Levere is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Levere de kennis genomen omstandigheden goede gronden opleveren om te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Levere kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen conditie zal nakomen.

12.2     Voorts is Levere bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Levere kan worden gevergd.

12.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Levere op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Levere de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4     Indien Levere tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op enigerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.5     Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Levere gerechtigd tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.6     Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming de ontbindingen rechtvaardigt, dan is Levere gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.7     Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Levere, zal Levere in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Levere extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Levere anders aangeeft.

12.8     In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien er voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Levere vrij de overeenkomst terstond en wel met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichten harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Levere op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.9     Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die derden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- in afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

13.1     Het door in het kader van de overeenkomst door Levere geleverde blijft eigendom van Levere totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Levere gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.

13.2     Het door opdrachtnemer geleverde dat in gevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

13.3     De opdrachtgever dienst steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden op de eigendomsrechten van Levere veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Levere daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht opdrachtgever zich om het eigendomsvoorbehoud gekeverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal in de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Levere ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Levere gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich jegens Levere bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.

13.4     Voor het geval Levere haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan Levere en door Levere aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Levere zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 14: Garanties en overige aanspraken

14.1     De door Levere te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het gebruik van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden, en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Levere kan in dat geval andere garantie en/of andere voorwaarden stellen terzake van de te leveren zaken of de uit te voeren werkzaamheden. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Levere verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt door die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

14.2     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikt daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Levere, de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daar aan andere zaken werden bevestigt die daaraan niet bevestigt dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien he gebrek is ontstaan door of het gevolg van omstandigheden waar Levere geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

14.3     De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking werden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Levere te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na levering, schriftelijk aan Levere te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Levere in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Levere in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

14.4     Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Levere opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.5     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Levere de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangt ervan dan wel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk in kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Levere vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever te voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangende zaak aan Levere te retourneren en de eigendom daarover aan Levere te verschaffen, tenzij Levere anders aangeeft.

14.6     Levere zal een eventuele schade door de desbetreffende fabrikant laten beoordelen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Levere daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.

14.7     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervangen, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.8     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Levere en de door Levere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.

14.9     Geen garantie wordt gegeven als de gebreken een gevolg zijn van;

–          Normale slijtage;

–          Onoordeelkundig gebruik;

–          Niet onjuist uitgevoerd onderhoud;

–          Installatie, montage wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

–          Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

–          Gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

14.10   Geen garantie wordt gegeven op: geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.11   Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet aan derden overdragen.

Artikel 15: Betaling

15.1     Betaling wordt gedaan op de plaats van de vestiging van Levere of op een door Levere aan te wijzen rekening. Tenzij anders is aangegeven, vindt de betaling op de volgende wijze plaats;

– bij levering op factuur: binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Levere aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door Levere anders is aangegeven.

– bij termijnbetaling: 70% van de totale prijs bij opdracht;

– bij termijnbetaling: 30% van de totale prijs een week voor aanvoer van het materiaal.

15.2     Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdig betaling van factuur en/of termijnbetaling, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de volledig verschuldigde bedrag.

15.3     Levere heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte van de mindering van de hoofdsom en lopende rente. Levere kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Levere kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

15.4     Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Levere verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Opdrachtgever die een beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247 boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

15.5     Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of een verzuim is in de (tijdig) nakoming van zijn verplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening bij van rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de rapport voorwerk 2. Indien Levere echter hogere kosten ter incassokosten heeft gemaakt die in redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen die werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De incassokosten zullen steeds minimaal € 75,– bedragen.

 

Artikel 16 Beëindiging van de overeenkomst

16.1     Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen, zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Levere en Levere hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijdse goedvinden beëindigt. Levere heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en de gemaakte kosten.

Artikel 17: Toepasselijke recht en geschillen

17.1     Het Nederlands Recht is bij uitsluiting van toepassing op alle recht waarbij Levere partij is, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij al daar woonplaats heeft.

17.2     Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3     De Nederlandse Rechter die op grond van de Nederlandse competentieregels bevoegd is bij   uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en Levere.